language: eng_flag slo_flag

Domov

Člani

Projekti

Oprema

Publikacije

Študij


Slovar

Slovar kratic s področja optičnih in radijskih komunikacij ter širšega področja telekomunikacij


Kratica Angleški izraz Slovenski izraz
1R regeneracija prve stopnje ojačevanje
2R regeneracija druge stopnje ojačevanje, preoblikovanje
3R regeneracija tretje stopnje ojačevanje, preoblikovanje, sinhronizacija
ADM Add-Drop Multiplexer dodaj-odvzemi multiplekser
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line nesimetrični digitalni naročniški vod
AGC Automatic Gain Control avtomatska kontrola ojačenja
AM Amplitude Modulation amplitudna modulacija
ANSI American National Standards Institute ameriški nacionalni inštitut za standardizacijo
APD Avalanche Photo Diode plazovna fotodioda
ARQ Automatic Repeat-reQuest ponavljanje izgubljenih okvirjev
ASE Amplified Spontaneous Emission ojačeno spontano sevanje
ATM Asynchronous Transfer Mode asinhroni prenosni način
AWG Arrayed Waveguide Grating razvrstitvena valovodna struktura, valovodni razvrstilnik
AWGN Additive White Gaussian Noise dodani beli Gaussov šum
BCH Broadcast CHannel kanal z razpršeno oddajo
BCCH Broadcast Control CHannel krmilni kanal z razpršeno oddajo
BER Bit Error Rate pogostnost bitne napake
BF Beamforming oblikovanja smernega diagrama
  Birefrigence dvolomnost
BPSK Binary Phase-Shift Keying dvojiška fazno skočna modulacija
BW Bandwidth pasovna širina
BWO Backward Wave Oscillator oscilator na osnovi nazajšnjega vala
CATV Community Antenna TeleVision kabelska TV
CDM Code Division Multiplexing kodno razvrščanje
CDMA Code Division Multiple Access kodni sodostop
CENELEC Comité Européen de Normalisation Électrotechnique evropski odbor za standardizacijo v elektrotehniki
  Chirp žvižg (laserja)
CO-MP Coordination Multi-Point večtočkovna koordinacija
CSI Channel State Information informacija o stanju kanala
CR Cognitive Radio kognitivni radio
CRC Cyclic Redundancy Check preverjanje s ciklično redundanco
CRS Cognitive Radio System sistem kognitivnega radia
CW Continuous Wave nemodulirani val
CWDM Coarse WDM redki WDM, preprosti WDM, grobi WDM
DBPSK Differential Binary Phase-Shift Keying diferencialna dvojiška fazno skočna modulacija
DBR Distributed Bragg Reflector porazdeljeni Braggov odboj
DCF Dispersion Compensating Fibre kompenzacijsko vlakno
DCM Dispersion Compensating Module kompenzacijski modul
DFB Distributed Feed Back porazdeljeni povratni sklop
DFG Difference Frequency Generation generiranje razlike frekvenc
DMUX Demultiplexer demultiplekser
DQPSK Differential Quadrature phase-shift keying diferencialna kvadraturna fazno skočna modulacija
DRA Distributed Raman Amplifier porazdeljen Ramanov ojačevalnik
DSF Dispersion Shifted Fiber disperzijsko premaknjeno optično vlakno
DSL Digital Subscriber Line digitalni naročniški vod
DSP Digital Signal Processor / Processing digitalni signalni procesor / digitalna obdelava signala
DSSS Direct Sequence Spread Spectrum razpršeni spekter z neposrednim zaporedjem
DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing zgoščeno valovno-dolžinsko razvrščanje (gosti WDM)
DXC Digital Cross-Connect digitalni prevezovalnik
E/O Electrical to Optical Conversion elektrooptični pretvornik
EA Electroabsorption elektroabsorpcija
EAM Electroabsorption Modulator elektroabsorpcijski modulator
EDFA Erbium Doped Fibre Amplifier vlakenski ojačevalnik s primesjo erbija, vlakenski ojačevalnik z dopiranim erbijem, erbijev vlakenski ojačevalnik
ELED Edge Light Emitting Diode polprevodniška svetleča dioda na stransko sevanje
ER Extinction Ratio razmerje med največjo in najmanjšo izhodno močjo, ugasitveno razmerje
ETSI European Telecommunications Standards Institute evropski inštitut za standardizacijo v telekomunikacijah
EVM Error Vector Magnitude jakost vektorja napake
FBG Fiber Bragg Grating vlakenska Braggova mrežica
FCFS First Come First Serve
FDD Frequency Division Duplex frekvenčni dvosmerni prenos
FDM Frequency Division Multiplexing frekvenčno razvrščanje
FDMA Frequency Division Multiple Access frekvenčni sodostop
FEC Forward Error Correction vnaprejšnje popravljanje napak
FEL Free-Electron Laser prostoelektronski laser
FET Field Effect Transistor poljski tranzistor
FFT Fast Fourier Transformation hitra Fourierova transformacija
FHSS Frequency-Hopping Spread Spectrum razpršeni spekter s frekvenčnim skakanjem
FITH Fiber In The Home vlakno doma
FITO Fiber In The Office vlakno v pisarni
FM Frequency Modulation frekvenčna modulacija
FP laser Fabry-Perot laser Fabry-Perotjev laser, laser Fabry-Perot
FSO Free-Space Optics prostozračna optika
FSK Frequency Shift Keying frekvenčna skočna modulacija
FSR Free Spectral Range prosto spektralno območje
FTTb Fiber to the Building vlakno do zgradbe
FTTc Fiber to the Curb vlakno do kabelskega razdelilnika
FTTd Fiber to the Desk vlakno do pisalne mize
FTTh Fiber to the Home vlakno do doma
FTTx Fiber to the x vlakno od poljubne točke (oznaka za družino tehnologij FTT)
FWHM Full Width at Half Maximum širina na polovični višini
FWM Four Wave Mixing štirivalovno mešanje
GPU Graphical Process Unit grafična procesna enota
GSM Global System for Mobile Communications globalni sistem mobilnih komunikacij
GVD Group Velocity Dispersion razpršitev skupinske hitrosti
HFC Hybrid Fiber/Coax hibridno omrežje iz optičnih vlaken in koaksialnih kablov, hibridno vlakensko/koaksialno omrežje
HSPA High-Speed Packet Access hitri paketni dostop
HSDPA High-Speed Downlink Packet Access hitri paketni dostop v dotočni smeri
HSUPA High-Speed Uplink Packet Access hitri paketni dostop v odtočni smeri
IEC International Electrotechnical Commission mednarodna elektrotehniška komisija
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers inštitut inženirjev elektrotehnike in elektronike
ILA In-Line Amplifier linijski ojačevalnik
IM Intensity Modulation jakostna modulacija
IMTA International Mobile Telecommunication Association mednarodno združenje za mobilne telekomunikacije
InP Indium Phosphide indijevfosfid
IP Internet Protocol internetni protokol
IR Infra Red infra rdeč
ISM Industrial, Scientific and Medical industrijski, znanstveni, medicinski
ISI Intersymbolic Interference intersimbolna interferenca
ISO International Organization for Standardization mednarodna organizacija za standardizacijo
ITU-T International Telecommunication Union mednarodna zveza za telekomunikacije
ITU- D ITU Telecommunication Development Sector ITU - sektor za razvoj telekomunikacij
ITU-R Radiocommunication Sector ITU - sektor za radiokomunikacije
ITU-T Telecommunication Standardization Sector ITU - sektor za standardizacijo telekomunikacij
LAC Local Area Code koda lokacijskega področja
LAN Local Area Network lokalno omrežje
LD Laser Diode laserska dioda
LDPC Low-Density Parity-Check pariteta z nizko gostoto
LED Light-Emitting Diode polprevodniška svetleča dioda
LNA Low Noise Amplifier nizkošumni ojačevalnik
LO Local Oscillator Lokalni oscilator
LOS Line of Sight neposredna vidljivost
LRA Lumped Raman Amplifier diskretni Ramanov ojačevalnik
LTE Long Term Evolution evolucija na dolgi rok
LSB Least Significant Bit najmanj pomemben bit
MCC Mobile Country Code mobilna deželna koda
MEMS Micro Electro-Mehanical Systems mikro elektromehanski sistemi
MI Michelson interferometer Michelsonov interferometer
MI Modulation Instability modulacijska nestabilnost
MIMO Multiple-Input and Multiple-Output več vhodov, več izhodov
MMIC Monolithic Microwave Integrated Circuit monolitno mikrovalovno integrirano vezje
MNC Mobile Network Code mobilna omrežja koda
MQW Multiple Quantum Well večkratna kvantna jama
MSB Most Significant Bit najbolj pomemben bit
MSK Minimum Shift Keying minimalna skočna modulacija
MU-MIMO Multiple User MIMO več-uporabniški MIMO
MUX Multiplexer multiplekser, razvrstilnik
MZI Mach-Zehnder Interferometer Mach-Zehnderjev interferometer
MZM Mach-Zehnder Modulator Mach-Zehnderjev modulator
NA Numerical Aperture numerična apertura (odprtina)
NF Noise Figure šumno število
NLOS Non Line of Sight brez neposredne vidljivosti
NOLM Nonlinear Optical Loop Mirror nelinearno optično zančno zrcalo
NRZ Non Return to Zero brez povratka na ničlo
NZDSF Non-Zero Dispersion Shifted Fiber disperzijsko premaknjeno optično vlakno z nenično disperzijo
OADM Optical Add/Drop Multiplexer optični multiplekser za dodajanje in odvzemanje
OB Optical Bacbone optično hrbtenično omrežje
OCDMA Optical Code-Division Multiple Access optični kodni multipleks
OCH-P Optical CHanel Protection zaščita optičnega kanala
OFDM Optical Frequency Division Multiplex optično frekvenčno razvrščanje
OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing ortogonalno frekvenčno razvrščanje
OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access ortogonalni frekvenčni sodostop
OFDR Optical Frequency Domain Reflectometry optična reflektometrija v frekvenčnem prostoru
OLT Optical Line Terminal optični linijski terminal
OMA Open Mobile Alliance zveza odprte mobilnosti
ONU Optical Network Unit optična omrežna enota
OMS-P Optical Multiplex Section Protection optično multipleksirna odsekovna zaščita
OOI Open Optical Interface odprti optični vmesnik
OPLM Optical Parametric Loop Mirror optično parametrično zančno zrcalo
OPS Optical Packet Switch optično paketno stikalo
OB Optical Backbone optično hrbtenično omrežje
OSA Optical Spectrum Analyser analizator optičnega spektra
OSDM Optical Space Division Multiplex optično prostorsko razvrščanje
OTDM Optical Time Division Multiplex optično časovno razvrščanje
OTDM Orthogonal Time Division Multiplex ortogonalno časovno razvrščanje
OTDR Optical Time Domain Reflectometry optična reflektometrija v časovnem prostoru
OXC Optical Cross-Connect optični prevezovalnik
P2MP Point to Multipoint točka na več točk
P2P Point to Point točka na točko
PBC Polarization Beam Combiner polarizacijski sklopnik
PBCH Physical Broadcast CHannel fizični kanal z razpršeno oddajo
PBS Polarization Beam Splitter polarizacijski žarkovni delilnik
PDH Plesiochronous Digital Hierarchy pleziohrona digitalna hierarhija
PDL Polarization Dependent Loss polarizacijsko odvisno slabljenje
PDM Polarization Division Multiplex polarizacijsko razvrščanje
PG Parametric Gain parametrično ojačenje
PHY Physical Layer of the OSI Model fizični nivo OSI modela
PIN p-i-n photodiode p-i-n fotodioda
PLC Planar Lightwave Circuits vezja planarnih svetlovodov
PMD Polarisation Mode Dispersion polarizacijska rodovna disperzija
POF Plastic Optical Fiber plastično optično vlakno
PON Passive Optical Network pasivno optično omrežje
POTS Plain Old Telephone Service osnovna telefonska storitev
PPLN Periodicaly Poled LiNbO3 periodično polariziran LiNbO3
PPM Pulse-Position Modulation modulacija na osnovi položaja impulza
PRBS Pseudo Random Bit Sequence izmišljeno naključno bitno zaporedje
PSK Phase-Shift Keying fazno skočna modulacija
QAM Quadrature Amplitude Modulation kvadraturna amplitudna modulacija
QBER Quantum Bit Error Rate kvantna pogostost bitnih napak
QC Quantum Cryptography kvantna kriptografija
QCL Quantum Cascade Laser kvantni kaskadni laser
QoS Quality of Service kvaliteta storitve
QPSK Quadrature Phase Shift Keying kvadraturna fazno skočna modulacija
QW Quantum Well kvantna jama
RAN Radio Access Network radijsko dostopovno omrežje
RFID Radio Frequency Indentification radiofrekvenčna identifikacija
RN Remote Node krajevno oddaljeno vozlišče
RSSI Received signal strength indication
RZ Return to Zero s povratkom na ničlo
S/N Signal to Noise signal proti šumu
SBS Stimulated Brillouin Scattering stimulirano Brillouinovo sipanje
SC SuperContinuum superkontinuum
SCM SubCarrier Multiplexing razvrščanje podnosilnikov
SCMA SubCarrier Multiplexing Access dostop z deljenjem na RF podnosilnike
SDH Synchronous Digital Hirarchy sinhrona digitalna hirarhija
SD Spatial Diversity prostorska raznolikost
SDM Space Division Multiplex prostorsko razvrščanje
SDMA Space Division Multiple Access prostorski sodostop
SDR Software-Defined Radio programirljivi radio
SHG Second Harmonic Generation generiranje druge harmonske (komponente)
SISO Single-input and Single-output en vhod, en izhod
SIST Slovenian Institute for STandardization slovenski inštitut za standardizacijo
SLED Surface Light Emitting Diode polprevodniška svetleča dioda na čelno sevanje
SM Spatial Multiplexing prostorsko razvrščanje
SMF Single Mode Fiber enorodovno vlakno
SNMP Simple Network Management Protocol preprosti omrežni upraviteljski protokol
SNR Signal to Noise Ratio razmerje signal/šum
SOA Semiconductor Optical Amplifier polprevodniški optični ojačevalnik
SoC System on Chip sistem na čipu
SONET Synchronous Optical NETwork sinhrono optično omrežje
SPM Self-Phase Modulation lastna fazna modulacija
SRD Short-Range Radiocommunication Device radiokomunikacijske naprave kratkega dosega
SRS Stimulated Raman Scattering stimulirano Ramanovo sipanje
SSM Space Switch Matrix preklopna matrika
SSMF Standard Single Mode Fiber standardno enorodovno vlakno
STBC Space Time Block Coding prostorsko-časovno blokovno kodiranje
STM Synchronous Transport Module sinhroni transportni modul
SVD Singular Vector Decomposition dekompozicija singularnih vrednosti
TDD Time Division Duplex časovni dvosmerni prenos
TDM Time Division Multiplex časovno razvrščanje
TDMA Time Division Multiple Access časovni sodostop
TEC Thermo-Electric Cooler termoelektrični hladilnik
TETRA Terrestrial Trunked Radio / TransEuropean Trunked RAdio prizemni snopovni radio
TF Tuneable Filter nastavljivi filter
TMN Telecommunication Management Network telekomunikacijsko upravljalno omrežje
TTA Telecommunication Technology Association zveza telekomunikacijskih tehnologij
TTC Telecommunication Technology Committee komite telekomunikacijskih tehnologij
TTI Transmission Time Intreval časovni interval prenosa
TWM Three Wave Mixing trivalovno mešanje
TWT Travelling Wave Tube cev na potujoči val
UE User Equipment Uporabniška oprema
UHF Ultra High Frequency ultra visoka frekvenca
UMTS Universal Mobile Telecommunications System univerzalni sistem mobilnih telekomunikacij
VCSEL Vertical Cavity Surface-Emitting Laser laser na čelno sevanje s pokončnim resonatorjem
VDSL Very High Bit Rate Digital Subscriber Line zelo hiter digitalni naročniški vod
VOA Variable Optical Attenuator nastavljivi optični slabilnik
VoD Video on Demand video na zahtevo
VP Virtual Path navidezna pot
VWP Virtual Wavelength Path navidezna valovno-dolžinska pot
WAN Wide Area Network omrežje širokega dosega, prostrano omrežje
WC Wavelength Converter pretvornik valovne dolžine
WDM Wavelength Division Multiplex valovno-dolžinsko razvrščanje
WM Wavelength Mixing valovno mešanje
WP Wavelength Path valovno-dolžinska pot
WR Wavelength Router usmerjevalnik valovnih dolžin
WWW World Wide Web svetovni splet
XAM Cross-Absorption Modulation križna absorpcijska modulacija
XC Cross-Connect prevezovalnik
XGM Cross-Gain Modulation križna amplitudna modulacija
XPM Cross-Phase Modulation križna fazna modulacija, prečna fazna modulacija